top of page

1. Podmínky použití:

1.1. Přijetí podmínek: Tyto podmínky použití („Podmínky“) upravují váš přístup k našemu softwaru a souvisejícím službám („Služby“) a jejich používání. Software se skládá z následujícího:

 • LOTYLDA PLATFORM

  • LOTYLDA DL

   • LOTYLDA DL (web app)

   • DL Client (desktop app)

   • DL Terminal (web app)

   • LOTYLDA MNG (web app, CAS – Central Authentication Service)

  • LOTYLDA BI

   • LOTYLDA BI (web app)

   • LOTYLDA tool (ETL creation)

   • LOTYLDA DWH (database cluster)

   • LOTYLDA automation

   • LOTYLDA process management

   • LOTYLDA INFORMATION SYSTEM emulator

  • LOTYLDA DWH

  • LOTYLDA Tool (ETL)

  • LOTYLDA Reports and Analysis

  • LOTYLDA Datamining – Optiminer

  • LOTYLDA – Neural Networks

  • LOTYLDA Access Rights

  • LOTYLDA PMM

   • LOTYLDA Monitor (web app, tool for monitoring and administration of DPC and servers)

   • LOTYLDA DPC (web app, monitoring of ETL and data pumps and collectors)

   • RON (web app)

Přístupem ke Službám nebo jejich používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte používat naše Služby.

1.2. Udělení licence: V souladu s těmito podmínkami vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou a odvolatelnou licenci pro přístup ke Službám a jejich používání pro vaše vlastní interní obchodní účely.

1.3. Uživatelské účty: Pro přístup k určitým funkcím Služeb můžete být požádáni o vytvoření uživatelského účtu. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů k vašemu účtu a za všechny aktivity, které se pod vaším účtem odehrávají. Souhlasíte s tím, že nás okamžitě upozorníte na jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu nebo jakékoli jiné porušení zabezpečení.

1.4. Zakázané použití: Nesmíte používat Služby k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání Služeb porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení na autorská práva). Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci Služeb ani k jiným systémům či sítím připojeným ke Službám.

1.5. Duševní vlastnictví: Služby a veškerý obsah a materiály obsažené ve Službách nebo ve Službách, mimo jiné včetně textu, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, zvukových klipů, digitálních stahování, kompilací dat a softwaru, jsou majetkem společnosti Společnost nebo její poskytovatelé licencí a jsou chráněny zákony České republiky a mezinárodními autorskými právy.

1.6. Zřeknutí se záruk: SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM SPOLEČNOST ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ NA, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI A URČITÉHO ÚČELU N.

1.7. Omezení odpovědnosti: V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM NEBUDE SPOLEČNOST ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO RESPEKTIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NEOMEZENO, ZA NÁHRADY ŠKODY ZA ZPĚTNÉ NÁROKY, ZPĚTNÉ ŠKODY. NEBO POUŽÍVÁNÍ, VZNIKLÉ VÁM NEBO KTERÉKOLI TŘETÍ STRANĚ, AŤ UŽ V AKCI VE SMLOUVĚ NEBO deliktu, VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, I KDYŽ BUDETE UPOZORNENÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

1.8. Ukončení: Můžeme kdykoli ukončit nebo pozastavit váš přístup ke všem Službám nebo jakékoli jejich části, s uvedením důvodu, s upozorněním, s okamžitou účinností. Po ukončení musíte okamžitě přestat používat Služby.

1.9. Rozhodné právo: Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem České republiky, aniž by uváděly v platnost jakékoli zásady kolize právních předpisů. Souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní jurisdikci státních a federálních soudů v okrese Los Angeles v Kalifornii a zříkáte se jakýchkoli námitek proti jurisdikci nebo místu konání těchto soudů.

1.10. Změny podmínek: Tyto Podmínky můžeme čas od času aktualizovat a vaše další používání Služeb představuje váš souhlas s aktualizovanými Podmínkami. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Podmínky, abyste byli informováni o všech aktualizacích.

2. Práva duševního vlastnictví

2.1 Všechna práva duševního vlastnictví v softwaru a související dokumentaci, včetně, ale bez omezení na patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství a všechna další vlastnická práva, zůstávají výhradním vlastnictvím softwarové společnosti.

2.2 Softwarová společnost si ponechává vlastnictví a kontrolu nad zdrojovým kódem, objektovým kódem a veškerou související dokumentací.

2.3 Softwarová společnost uděluje uživateli nevýhradní, nepřevoditelnou licenci k užívání softwarového produktu po dobu trvání licenční smlouvy.

2.4 Uživatel nesmí upravovat, reprodukovat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla softwarového produktu bez předchozího písemného souhlasu softwarové společnosti.

2.5 Jakékoli neoprávněné použití nebo porušení práv duševního vlastnictví softwarové společnosti může vést k právním krokům.

3. Omezení použití

3.1 Uživatel smí používat softwarový produkt pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s uživatelskou dokumentací a jakýmikoli dalšími pokyny poskytnutými softwarovou společností.

3.2 Uživatel nesmí používat softwarový produkt k jakékoli nezákonné nebo podvodné činnosti nebo k přenosu jakéhokoli materiálu, který je pomlouvačný, obscénní nebo jinak urážlivý.

3.3 Uživatel nesmí prodávat, pronajímat, pronajímat, poskytovat sublicence nebo jinak převádět softwarový produkt nebo jakákoli licenční práva na žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu softwarové společnosti.

3.4 Uživatel nesmí dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód softwarového produktu.

3.5 Uživatel nesmí odstraňovat ani měnit jakákoli upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva na softwarovém produktu nebo v něm.

3.6 Uživatel odpovídá za to, že jeho používání softwarového produktu je v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.

4: Podpora a údržba

4.1 Softwarová společnost poskytne uživateli přiměřenou technickou podporu a služby údržby pro softwarový produkt po dobu trvání licenční smlouvy.

4.2 Softwarová společnost může poskytovat technickou podporu a služby údržby buď telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového portálu podpory.

4.3 Softwarová společnost vynaloží přiměřené úsilí k okamžitému odstranění všech nahlášených závad nebo chyb v softwarovém produktu, které podstatně ovlivňují jeho funkčnost.

4.4 Softwarová společnost nemá žádnou povinnost poskytovat podporu nebo služby údržby pro jakékoli úpravy, vylepšení nebo jiné změny softwarového produktu provedené uživatelem nebo jakoukoli třetí stranou.

4.5 Softwarová společnost může podle svého uvážení poskytovat uživateli aktualizace, upgrady nebo nová vydání softwarového produktu během doby trvání licenční smlouvy.

4.6 Uživatel odpovídá za to, že jeho hardwarové a softwarové prostředí je kompatibilní se softwarovým produktem a za implementaci a udržování vhodných bezpečnostních opatření na ochranu před neoprávněným přístupem nebo použitím softwarového produktu.

5: Platba a poplatky

5.1 Uživatel zaplatí softwarové společnosti poplatky a poplatky uvedené v licenční smlouvě k softwarovému produktu.

5.2 Softwarová společnost si vyhrazuje právo upravit poplatky a platby za softwarový produkt na základě upozornění uživatele.

5.3 Všechny poplatky a poplatky za softwarový produkt jsou bez jakýchkoli příslušných daní, cel nebo jiných vládních poplatků, za které nese odpovědnost uživatel.

5.4 Uživatel je povinen uhradit veškeré poplatky a platby za softwarový produkt v rámci platebních podmínek uvedených v licenční smlouvě.

5.5 V případě, že uživatel nezaplatí jakékoli poplatky nebo poplatky za softwarový produkt v termínu splatnosti, může softwarová společnost pozastavit nebo ukončit licenční smlouvu a přístup uživatele k softwarovému produktu.

5.6 Uživatel nemá nárok na žádné refundace nebo kredity za jakékoli poplatky nebo platby zaplacené za softwarový produkt, pokud není v licenční smlouvě stanoveno jinak nebo pokud to nevyžadují platné zákony.

bottom of page